Prodej a servis specializovaných měřících přístrojů pro stavebnictví a geodézii.

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě mensuro.cz, přičemž vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MENSURO s.r.o. (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu mensuro.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního řádu, jakož i reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím nebo zaplacením zálohy. Veškeré objednávky jsou archivovány po dobu 1 roku.

Internetový obchod mensuro.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu mensuro.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, viz. Ochrana osobních údajů.

Dodací podmínky a fakturace

Fakturační adresou a se rozumí adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Pro účely fakturace zboží budou použity fakturační údaje zadané kupujícím v registračním formuláři. Za nesrovnalost těchto údajů oproti údajům uvedeným v Obchodním rejstříku a jiných registrech provozovatel nezodpovídá.

Místem dodání zboží (dodací adresou) se rozumí adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Není-li tato adresa uvedena, rozumí se dodací adresou adresa fakturační.

V případě možného prodlení ve vyřízení zadané objednávky má provozovatel povinnost o tomto prodlení kupujícího informovat. Kupující má v tomto případě právo objednávku stornovat.

Zboží je zpravidla rozesíláno přepravní službou PPL nebo obchodním balíkem České pošty, spolu s daňovým dokladem (fakturou).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu mensuro.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu mensuro.cz platí vždy jen do okamžiku její změny. Pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.

©2024 Mensuro s.r.o. · Všechna práva vyhrazena.